Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 20 marca 2019 12:14

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowanych o numerze ewidencyjnym 101/16 AM – 2 obręb Wiązów o pow. 0,7030 ha, KW nr WR1T/00027398/9. Cena wywoławcza: 179.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), wadium: 17.900,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100), postąpienie min.: 1.790,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren położony w strefie PU/8 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%. Termin I przetargu: 14.02.2019 r.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad  (parter) w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 23.04.2019 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem (71)393-11-36, wew. 36.