Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 10:11

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Wiązów:

  1. Lokal nr 3 położony na piętrze budynku nr 13 w Kowalowie wraz z udziałem wynoszącym 1100/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 29 AM -1 obr. Kowalów. Pow. lokalu 27,20 m2, KW nr WR1T/00026308/5. Cena wywoławcza: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), wadium: 430,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści  00/1000, minimalne postąpienie: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). W SUiKZP dla Gminy Wiązów teren nieruchomości położony jest w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.
  2. Nieruchomość położona w miejscowości Kucharzowice zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, gdzie sprzedaży podlega część gospodarcza stanowiąca ½ części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 193/1 AM – 2 obr. Kucharzowice o pow. 0,0553 ha, KW nr WR1T/00014304/0. Budynek gospodarczy o  pow. 183,91 m2 w stanie ruiny technicznej. Cena wywoławcza: 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100), wadium: 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100), minimalne postąpienie: 1,00 zł (słownie złotych: jeden  00/100).  W SUiKZP dla Gminy Wiązów działka położona w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad

  • Ad. 1 w dniu 07.06.2019 r. o godzinie 10.00. Wpłata wadium do 03.06.2019 r.
  • Ad. 2 w dniu 05.06.2019 r. o godzinie 10.00. Wpłata wadium do 31.05.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem ( (71)393-11-36, wew. 36.