Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 09:13

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/5 AM-1, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 0,1380 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100), wadium: 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100),  minimalne postąpienie: 320,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/6 AM-1, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 0,1380 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące  00/100), wadium: 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100), minimalne postąpienie: 320,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 520/7 AM-1, położona w miejscowości Stary Wiązów, o pow. 0,1416 ha, KW nr WR1T/00023052/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 520/4. Cena wywoławcza: 32.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100), wadium: 3.250,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100), minimalne postąpienie: 330,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MNU/1 jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

    I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich:
  4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 48/10 AM-6, położona w miejscowości Wiązów, o pow. 0,0209 ha, KW nr WR1T/00016518/7 Cena wywoławcza: 9.750,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  00/100), wadium: 975,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt pięć 00/100), minimalne postąpienie: 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wiązów teren działki oznaczony jest symbolem MU/14 jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Do cen uzyskanych w licytacji należ doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad

  • ad. 1, 2, i 3 w dniu 04.06.2019 r. o godzinie 10.00,
  • ad. 4  w dniu 10.06.2019 r. o godzinie 11.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 30.05.2019 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem ( (71)393-11-36, wew. 36.