Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
środa, 08 sierpnia 2018 11:55

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 70/2 AM - 1, o pow. 0,3162 ha,
    KW nr WR1T/00033346/5, położona w miejscowości Krajno. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów teren nieruchomości położony jest w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się w strefie B – ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Cena wywoławcza: 26.400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć czterysta 00/100), wadium: 2.640,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100), postąpienie: 265,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt pięć 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %. Termin I przetargu: 14.06.2018 r.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewidencyjnym 46 AM - 1, o pow. 0,1474 ha,
    KW nr WR1T/00035280/8, położona w miejscowości Łojowice. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Łojowice nieruchomość oznaczona symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i RU- zabudowa zagrodowa lub obsługi produkcji w gosp. rolnym. Nieruchomość znajduje się w strefie „B” – ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony archeologicznej „OW”. Cena wywoławcza: 30.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset 00/100), wadium: 3.050,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćdziesiąt 00/100), postąpienie: 305,00 zł (słownie złotych: trzysta pięć 00/100).Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Do ostatecznej kwoty osiągniętej w przetargu należy doliczyć podatek VAT w wys. 23 %.

3. II przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli budynku nr 13 w Kowalowie, na sprzedaż nieruchomości w postaci:

  • lokalu nr 3 położonego na piętrze budynku nr 13 w Kowalowie wraz z udziałem wynoszącym 1100/10000
    w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 29 AM -1 obr. Kowalów. Pow. lokalu 27,20 m2, KW nr WR1T/00026308/5. Cena wywoławcza: 4.300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 00/100), wadium: 430,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści  00/1000, postąpienie: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów teren nieruchomości położony jest w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT. Termin I przetargu: 29.03.2018 r. Zgłoszenia do przetargu należy składać do dnia 10.09.2018 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad w dniu 13.09.2018 r.

ad.1. o godzinie 11.00;

ad.2. o godzinie 11.30;

ad.3. o godzinie 10.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 10.09.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37, nr: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.