Ogłoszenie o przetargu Drukuj
Wpisany przez Katarzyna Jędrzejak   
poniedziałek, 30 lipca 2018 12:01

Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 

  • Nieruchomość położona w miejscowości Kucharzowice zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, gdzie sprzedaży podlega część gospodarcza stanowiąca ½ części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 193/1 AM – 2 obr. Kucharzowice o pow. 0,0553 ha, KW nr WR1T/00014304/0. Budynek gospodarczy o  pow. 183,91 m2. Cena wywoławcza: 9.480,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt  00/100), wadium: 948,00 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści osiem 00/100), postąpienie: 100,00 zł (słownie złotych: sto  00/100).  W SUiKZP dla Gminy Wiązów działka położona w strefie dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Zakup zwolniony z podatku VAT.

Wpłata jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, przy Pl. Wolności 37 w Wiązowie, w sali obrad w dniu 30.08.2018 r. o  godz. 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, warunkiem jest wpłacenie wadium w wysokości jak w wykazie, najpóźniej do dnia 27.08.2018 r. na konto UMiG Wiązów, Pl. Wolności 37: 41 9585 0007 0040 0400 1544 0030. Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy ww. kwota zostanie wpłacona w powyższym terminie i będzie znajdować się na koncie Urzędu przed przetargiem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie jw. organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG Wiązów, pl. Wolności 37 Wiązów lub pod numerem tel. (71)393-11-36, wew. 36.